Projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich

Amber Gems Maria Zawadzka realizuje projektu pod tytułem ,,Wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej AMBER GEMS na arenie międzynarodowej”, który ma na celu wypromowanie oferowanej marki produktowej oraz budowę jej konkurencyjności. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki oraz promocji branży mody polskiej (jubilerskiej), a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 465 100,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 395 335,00 PLN